2012. február 12., vasárnap

Isten nyugosztaljon, Whitney Houston!