Nem csak bitek, hús-vér ember

Sar­nyai Tibor

A honlap látogatása során a technikai sajátosságoknak megfelelően adatok jutnak önről a webszerveren keresztül a birtokomba.
Adatait mindenkor a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően kezelem. A weboldalainkon való böngészés során az IP-címét, a böngészője típusát, illetve az önhöz rendelt ‘cookie’ azonosítót naplózom. Ezen adatokat egyrészt a honlap karbantartásához, másrészt statisztikai kimutatásokhoz, a honlap fejlesztéséhez tárolom és dolgozom fel.
Bizonyos szolgáltatásokhoz, mint például információk vagy árajánlatok kéréséhez szükség lehet egyéb adatainak megismerésére, például az email címére, mobilszámára. Ezeket az adatokat persze nem köteles megadni, azonban az adott szolgáltatást csak a kért adatok egy részének vagy teljes egészének a megadása után veheti igénybe. Utóbbi esetben az adatokat adatbázisban tárolom, és statisztikai, terméktámogatási vagy értékesítés-támogatási céllal használom fel. Adatait mindaddig kezelem, amíg az a fenti célok eléréshez szükséges.
A böngészője azonosításához ‘cookie’ azonosítókat alkalmaz az oldal. Ezen adatokat kizárólag a steirerhomes.hu weboldal képes nyilvántartani, így más weboldal nem kaphat innen információt. A weboldal kizárólag a steirerhomes.hu weboldalán történő böngészést képes feltérképezni, így a más oldalakon való mozgását nem képes, és nem is akarja megfigyelni. A cookie-k élettartama változó, de maximum az utolsó látogatástól számított 2 év.
Az adatait védett környezetben tárolom, és technikai, valamint szervezeti eszközöket alkalmazok annak érdekében, hogy azokat illetéktelenek ne ismerhessék meg. Az adatokat harmadik fél részére kizárólag a célhoz (például a honlap fejlesztése) kötött mértékben adom ki, ám ilyen esetben a harmadik féltől legalább a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott szigorúságot követelem meg.
A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz(hat). Ezen külső oldalak adatkezelése tőlem teljesen független, így azokért felelősséget nem tudok vállalni.
Adatai kezelését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kérheti korlátozni, megszüntetni, illetve azokról tájékoztatást kérhet, melyre 30 napon belül reagálok. Kérem, ehhez az oldalon keresztül vegye fel velem a kapcsolatot!

Olda­lak

Linktár


Isko­lák

2004.
Sze­gedi Tudo­mány­egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar böl­csész okle­vél magyar-​kommunikáció sza­kon (nyom­ta­tott sajtó és média­in­for­ma­tika szakirány)
2007.
Tót­fa­lusi Kis Mik­lós Nyom­da­ipari, Műszaki Szak­kö­zép­is­kola kiad­vány­szer­kesztő (OKJ 52 8429 01)

Eddigi tevé­keny­ség

 • 2011. A Mediteam Szeged web­lap­já­nak elké­szí­tése és tartalmi frissítése
 • 2011– Bajla wordpresses blogjának technikai karbantartása
 • 2011– Ildiki wordpresses blogjának technikai karbantartása
 • 2009. A Makói Hagy­más Gaszt­ro­nó­miai Túra web­lap­já­nak elkészítése
 • 2009. A Buda­pesti Hide­ro­te­rá­piás Reha­bi­li­tá­ciós Gim­nasz­tika Ala­pít­vány web­lap­já­nak elké­szí­tése (gra­fi­kus: Art­mül­ler Ágnes)
 • 2005Makó város önkor­mány­za­tá­nak köz­tiszt­vi­selője, a Makói Hírek című heti­lap (tördelő)szerkesztője, a hiva­tal PR-​munkatársa
 • 2005. A Nép­szava Szép Szó mel­lék­le­té­nek külsős újságírója
 • 2004–2011. A Szeviép-​Szeged NB I-​es női kosár­lab­da­csa­pa­tá­nak saj­tó­tit­kára, webmestere
 • 2004. „Valódi Műhely” A Sze­gedi Lukács Kör tör­té­nete (Áron Kiadó, Buda­pest, 2004.) című kötet megalkotása
 • 2001 – 2005. A Makói Hírek című heti­lap meg­bí­zott olvasószerkesztője
 • 2000 – 2001. A Sze­gedi Egye­tem című heti­lap újság­írója, szerkesztője
 • 1999 – 2001. A Dél­ma­gyar­or­szág című megyei napi­lap külsős újságírója