Nem csak bitek, hús-vér ember

Sar­nyai Tibor

Olda­lak

Linktár


Isko­lák

2004.
Sze­gedi Tudo­mány­egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar böl­csész okle­vél magyar-​kommunikáció sza­kon (nyom­ta­tott sajtó és média­in­for­ma­tika szakirány)
2007.
Tót­fa­lusi Kis Mik­lós Nyom­da­ipari, Műszaki Szak­kö­zép­is­kola kiad­vány­szer­kesztő (OKJ 52 8429 01)

Eddigi tevé­keny­ség

 • 2011. A Mediteam Szeged web­lap­já­nak elké­szí­tése és tartalmi frissítése
 • 2011– Bajla wordpresses blogjának technikai karbantartása
 • 2011– Ildiki wordpresses blogjának technikai karbantartása
 • 2009. A Makói Hagy­más Gaszt­ro­nó­miai Túra web­lap­já­nak elkészítése
 • 2009. A Buda­pesti Hide­ro­te­rá­piás Reha­bi­li­tá­ciós Gim­nasz­tika Ala­pít­vány web­lap­já­nak elké­szí­tése (gra­fi­kus: Art­mül­ler Ágnes)
 • 2005Makó város önkor­mány­za­tá­nak köz­tiszt­vi­selője, a Makói Hírek című heti­lap (tördelő)szerkesztője, a hiva­tal PR-​munkatársa
 • 2005. A Nép­szava Szép Szó mel­lék­le­té­nek külsős újságírója
 • 2004–2011. A Szeviép-​Szeged NB I-​es női kosár­lab­da­csa­pa­tá­nak saj­tó­tit­kára, webmestere
 • 2004. „Valódi Műhely” A Sze­gedi Lukács Kör tör­té­nete (Áron Kiadó, Buda­pest, 2004.) című kötet megalkotása
 • 2001 – 2005. A Makói Hírek című heti­lap meg­bí­zott olvasószerkesztője
 • 2000 – 2001. A Sze­gedi Egye­tem című heti­lap újság­írója, szerkesztője
 • 1999 – 2001. A Dél­ma­gyar­or­szág című megyei napi­lap külsős újságírója

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése